گل دوم لاتزیو به آتالانتا توسط خواکین کورئا/ ویدیو

خواکین کورئا در دقیقه 90 لاتزیو را به گل دوم رساند....

گل دوم لاتزیو به آتالانتا توسط ضربه دیدنی خواکین کورئا به ثمر رسید.