گل دوم لیورپول به تاتنهام توسط توبی آلدرویرلد (گل به خودی)/ ویدیو

گل دوم لیورپول را تماشا می کنید. ......

گل دوم لیورپول را تماشا می کنید.