گل دوم مائورو ایکاردی ؛ اینتر 3 - 0 ورونا

مائورو ایکاردیگل سوم اینتر را به ثمر رساند. ......

مائورو ایکاردی گل سوم اینتر را به ثمر رساند.

تگ ها


سری آ فوتبال