گل دوم میلان به اینتر توسط متئو موساشیو/ ویدیو

موساشیو گل دوم میلان را به ثمر رساند....

گل دوم میلان به اینتر را تماشا می کنید.