گل دوم ناپولی به اینتر توسط مرتنز/ ویدیو

مرتنز در دقیقه ۶۱ گل دوم تیمش را وارد دروازه اینتر کرد....

 گل دوم ناپولی به اینتر توسط مرتنز به ثمر رسید.