گل دوم نفت مسجد سلیمان به ذوب آهن توسط مجتبی بیژن/ ویدیو

مجتبی بیژن گل دوم تیمش را وارد دروازه ذوب آهن کرد....

گل دوم نفت مسجد سلیمان به ذوب آهن توسط مجتبی بیژن در دقیقه 66 به ثمر رسید.