گل دوم پدیده به ماشین سازی توسط یونس شاکری/ ویدیو

پدیده در دقیقه 71 به گل دوم رسید....

یونس شاکری زننده گل دوم پدیده بود.