گل دوم پیانتک؛ آتالانتا 1 - 3 آث میلان

کریستوف پیانتک گل سوم میلان را به ثمر رساند...

گل سوم میلان را تماشا می کنید.