گل دوم پیر امریک اوبامیانگ ؛ دورتموند 4 - 0 کلن

پیر امریک اوبامیانگ گل چهارم دورتموند را به ثنر رساند. ......

پیر امریک اوبامیانگ گل چهارم دورتموند را به ثنر رساند.

تگ ها


بورسیا دورتموند Bundesliga فوتبال