گل دوم چلسی به دیناموکیف توسط اولیویه ژیرو/ ویدیو

گل دوم چلسی توسط ژیرو به ثمر رسید....

گل دوم چلسی به دیناموکیف را تماشا می کنید.