گل دوم چلسی به وستهام توسط ادن هازارد/ ویدیو

هازارد گل دوم چلسی را وارد دروازه وستهام کرد. ......

هازارد گل دوم چلسی را وارد دروازه وستهام کرد.