گل دوم کیئزا؛ فیورنتینا 2 - 0 آاس رم

کیئزا گل دوم فیورنتینا را به ثمر رساند....

گل دوم فیورنتینا را تماشا می کنید.