گل دیدنی آنخل دی ماریا؛ پاری سن ژرمن 2 - 1 مون پلیه

گل دوم پاری سن ژرمن توسط دی ماریا به ثمر رسید....

آنخل دی ماریا گل دوم پاری سن ژرمن را به ثمر رساند.