گل دیدنی پورعلی گنجی به الشحانیه

پورعلی گنجی گل اول تیمش را به ثمر رساند....

مدافع ایرانی العربی با ضربه سر گلی دیدنی و زیبا را وارد دروازه الشحانیه کرد.