گل دیوکس (گل به خودی)؛ پاریسن ژرمن 2 - 0 گنگام

گل دوم پاریسن ژرمن را تماشا میکنیم. ......

گل دوم پاریسن ژرمن را تماشا می‌کنیم.

تگ ها


پاری سن ژرمن فوتبال