گل راکیتیچ؛ بارسلونا 2 - 0 سویا

راکیتیچ گل دوم بارسلونا را به ثمر رساند....

گل دوم بارسلونا را تماشا می کنید.