گل رودریگوئس ؛ رئال سوسیه داد 1 - 1 رئال مادرید

رودریگوئس در دقیقه 29 دروازه رئال مادرید را باز کرد. ......

 رودریگوئس در دقیقه 29 دروازه رئال مادرید را باز کرد.

تگ ها


المپیک