گل زدن و دب زدن « پوگبا » در یک بازی خیریه

دب زدن های پوگبا ادامه دارد و اینبار در آخرین اقدام او در یک بازی خیریه که در کلمبیا برگزار شد ، پس از دریبل دروازه بان، او به صورت همزمان توپ را وارد دروازه کرد و دب زدن های همیشگی خود را اجرا کرد ......

دب زدن های پوگبا ادامه دارد و اینبار در آخرین اقدام او در یک بازی خیریه که در کلمبیا برگزار شد ، پس از دریبل دروازه بان، او به صورت همزمان توپ را وارد دروازه کرد و دب زدن های همیشگی خود را اجرا کرد.