گل زولر؛ کلن 1 - 1 دورتموند

گل اول کلن را تماشا می کنیم. ......

گل اول کلن را تماشا می کنیم.

تگ ها


Bundesliga فوتبال