گل سوم آرسنال به رن توسط امریك اوبامیانگ/ ویدیو

گل سوم آرسنال توسط امریك اوبامیانگ به ثمر رسید....

گل دوم اوبامیانگ به رن را تماشا می کنید.