گل سوم اینتر به میلان توسط مارتینز/ ویدیو

گل سوم اینتر از روی نقطه پنالتی با ضربه مارتینز به ثمر رسید....

گل مارتینز را تماشا می کنید.