گل سوم برزیل به هندوراس توسط کوتینیو/ ویدیو

کوتینیو، زننده گل سوم برزیل....

گل سوم برزیل به هندوراس توسط کوتینیو در دقیقه ۳۷ به ثمر رسید.