گل سوم تاتنهام به هادرسفیلد توسط لوکاس مورا/ ویدیو

مورا گل سوم تاتنهام را به ثمر رساند....

گل دوم لوکاس مورا را تماشا می کنید.