گل سوم رئال مادرید به وایادولید توسط کریم بنزما

گل سوم رئال مادرید توسط کریم بنزما به ثمر رسید....

کریم بنزما گل سوم رئال مادرید را وارد دروازه وایادولید کرد.