گل سوم زنیت به اورنبرگ توسط سردار آزمون/ ویدیو

گل سوم زنیت به اورنبرگ توسط سردار آزمون در دقیقه ۸۸ به ثمر رسید....

گل سوم زنیت را تماشا می کنید.