گل سوم پرسپولیس به سایپا توسط مهدی ترابی/ ویدیو

گل سوم پرسپولیس را تماشا می کنید....

مهدی ترابی گل سوم پرسپولیس را به ثمر رساند.