گل سوم چلسی به دیناموکیف توسط مارکوس آلونسو/ ویدیو

مارکوس آلونسو گل سوم چلسی را به ثمر رساند....

گل سوم چلسی را تماشا می کنید.