گل علی احمد مبخوت؛ الجزیره 1 - 1 پرسپولیس

علی احمد مبخوت دروازه پرسپولیس را باز کرد. ......

علی احمد مبخوت دروازه پرسپولیس را باز کرد.

تگ ها


پرسپولیس AFC Champions League فوتبال