گل فرناندو یورنته ؛ تاتنهام 2 - 1 روچدیل

فرناندو یورنته گل دوم تاتنهام را به ثمر رساند. ......

فرناندو یورنته گل دوم تاتنهام را به ثمر رساند.

تگ ها


تاتنهام فوتبال