گل لئوناردو بونوچی؛ فرانسه 2 - 1 ایتالیا

لئوناردو بونوچیدروازه فرانسه را باز کرد. ......

لئوناردو بونوچی دروازه فرانسه را باز کرد.

تگ ها


ایتالیا فوتبال