گل لوئیس موریل؛ فیورنتینا 3 - 1 آاس رم

موریل گل سوم فیورنتینا را به ثمر رساند....

گل موریل را تماشا می کنید.