گل لینوز میر؛ رودینگ‌هاوزن1- 2 بایرن مونیخ

گل اول رودینگهاوزن را تماشا می کنید. ......

گل اول رودینگ‌هاوزن را تماشا می کنید.

تگ ها


فوتبال