گل ماتیاس وچینو ؛ اینتر 1 - 1 آ اس رم

گل اول اینتر را تماشا می کنیم. ......

گل اول اینتر را تماشا می کنیم.

تگ ها


سری آ فوتبال