گل مارات بیکمائف؛ پرسپولیس 0 - 1 پاختاکور

مارات بیکمائف دروازه پرسپولیس را در دقیقه 5 باز کرد....

گل اول پاختاکور توسط مارات بیکمائف به ثمر رسید.