گل ماره گا؛ پورتو 2 - 1 آاس رم

گل دوم پورتو توسط ماره گا وارد دروازه رم شد....

گل ماره گا را تماشا می کنید.