گل مارکو بناسی؛ فیورنتینا 4 - 1 آاس رم

مارکو بناسی گل چهارم فیورنتینا را به ثمر رساند....

گل مارکو بناسی را تماشا می کنید.