گل محمد نژادمهدی ؛ الغرافه 2 - 3 ذوب آهن

نژادمهدی گل سوم ذوب آهن را به ثمر رساند....

گل سوم برای ذوب آهن ایران توسط محمد نژادمهدی در دقیقه 79 به ثمر رسید.