گل مهدی قائدی؛ ایران ۲-کره شمالی ۰

گل جوان خوش تکنیک کشورمان برابر کره را می بینیم. ......

گل جوان خوش تکنیک کشورمان برابر کره را می بینیم.

تگ ها


فوتبال