گل میلان اسکرینیار؛ اینتر 1 - 0 بنونتو

میلان اسکرینیارگل اول میلان را به ثمر رساند. ......

میلان اسکرینیار گل اول میلان را به ثمر رساند.

تگ ها


سری آ فوتبال