گل نیمار؛ پاریسن ژرمن 1 - 0 کان

نیمار گل اول پاریسن ژرمن را به ثمر رساند. ......

نیمار گل اول پاریسن ژرمن را به ثمر رساند.