گل نیکولو زانیولو؛ آاس رم 1 - 1 آث میلان

زانیولو دروازه میلان را باز کرد....

گل اول رم را تماشا می کنید.