گل‌های برتر من سیتی در ژانویه 2019

چهار گل از کوین دیبروینه، لروی سانه، زیچنکو و ستاره تیم زنان سیتی، لارن همپ به عنوان نامزدهای گل برتر ماه ژانویه در سیتی انتخاب شده است ......

چهار گل از کوین دی‌بروینه، لروی سانه، زیچنکو و ستاره تیم زنان سیتی، لارن همپ به عنوان نامزدهای گل برتر ماه ژانویه در سیتی انتخاب شده است. به نظر شما کدام گل زیباتر از باقی بوده است؟