گل های برتر هفته نهم لیگ فرانسه

منتخب گل های برتر هفته نهم لیگ فرانسه که شامل گل زیبای آداما ترائوره هم می شود ......

منتخب گل های برتر هفته نهم لیگ فرانسه که شامل گل زیبای آداما ترائوره هم می شود.

تگ ها


لوشامپیونه فرانسه فوتبال