گل پشت پای «مانوئل نویر» در تمرینات بایرن!

مانوئل نویر با گلی دیدنی که با پشت پا به ثمر رسید نشان داد به طور کامل از بند مصدومیت رها شده است ......

مانوئل نویر با گلی دیدنی که با پشت پا به ثمر رسید نشان داد به طور کامل از بند مصدومیت رها شده است.

تگ ها


مانوئل نویر بایرن مونیخ Bundesliga فوتبال