گل پیاتک؛ آاس رم 0 - 1 آث میلان

پیاتک دروازه رم را باز کرد....

گل اول میلان را به ثمر رساند.