گل پیاتک؛ آث میلان 1 - 0 ناپولی

پیاتک دروازه ناپولی را باز کرد....

گل اول میلان را تماشا می کنید.