گل پییر امریك اوبامیانگ؛ آرسنال 1 - 0 کاردیف

اوبامیانگ گل اول آرسنال را به ثمر رساند....

گل پییر امریك اوبامیانگ را تماشا می کنید.