گل چهارم رئال مادرید به وایادولید توسط لوکا مودریچ

لوکا مودریچ زننده گل چهارم رئال مادرید به وایادولید بود....

گل مودربچ را تماشا می کنید.