گل کاستاس مانولاس ؛ قره باغ 0 - 1 آ اس رم

کاستاس مانولاس در دقیقه 7 دروازه قره باغ را باز کرد. ......

 کاستاس مانولاس  در دقیقه 7 دروازه قره باغ را باز کرد.

تگ ها


رم UEFA Champions League فوتبال