گل کورزوا ؛ پاری سن ژرمن 5 - 2 تولوز

در دقیقه 84 کوروزا گل پنجم را برای تیمش زد. ......

در دقیقه 84 کوروزا گل پنجم را برای تیمش زد.

تگ ها


لوشامپیونه فرانسه فوتبال